Duurzaamheid & ESG-beleid

In overeenstemming met de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering (SFDR)

Inhoudsopgave

ESG-beleid

Context en doelstellingen

In dit document schetst TheClubDeal haar betrokkenheid bij praktijken en normen die bedoeld zijn om een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering te bevorderen. Het hier beschreven beleid dient als een uitgebreide organisatorische leidraad voor het beleggingsbeleid van het (de) fonds(en) onder beheer.

TheClubDeal streeft ernaar haar beleid op het gebied van milieu-, sociale en governance-criteria af te stemmen op de beste praktijken in de private equity- en investeringssector en in het bedrijfsleven in het algemeen.

Theclubdeal deelt de overtuiging van tal van professionals over de kansen en risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, namelijk dat "bedrijven die rekening houden met ESG een betere groei laten zien, winstgevender zijn en grotere kostenbesparingen kunnen realiseren".

Onze Verbintenissen

Bij de beoordeling van potentiële investeringsmogelijkheden analyseert TheClubDeal systematisch de milieu-, sociale en governance-aspecten en geeft daar scores aan in het speciale rapportagedocument Score#IT.

Deze beoordelingen zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld via een ESG-vragenlijst die naar elk bedrijf in de portefeuille is gestuurd (geheel of gedeeltelijk in handen van TheClubDeal Club I of TheClubDeal Fund II).

Milieu

Wanneer tijdens het due diligence proces een milieurisico wordt geïdentificeerd, vraagt TheClubDeal om een audit om de implicaties van dit risico te beoordelen. Als het doelbedrijf zich bezighoudt met activiteiten die in strijd zijn met de ESG-richtlijnen, volgt de beslissing om de investering niet door te zetten.

TheClubDeal heeft verschillende initiatieven geïmplementeerd om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals afvalrecycling, energiebesparende initiatieven, papierreductie maatregelen, etc. TheClubDeal moedigt de bedrijven die zij ondersteunt aan om dezelfde monitoring van ESG-factoren uit te voeren en stimuleert haar leveranciers om een vergelijkbaar beleid te volgen.

Verder zal TheClubDeal niet investeren in de volgende sectoren:

 • Mijnbouw,
 • Industrieën die verband houden met de productie of het gebruik van steenkool,
 • Petroleum productie en distributielijnen,
 • voor kerncentrales,
 • Intensieve visserij met drijfnetten,
 • Producenten van asbest of PCB-stoffen,
 • Landbouwbedrijven die actief zijn in beschermde gebieden,
 • Palmolieproductie,
 • Handel in beschermde dieren of planten,
 • Tabak en harddrugsindustrie
 • Militair georiënteerde industrieën die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie en distributie van oorlogswapens, nucleaire, chemische, biologische of andere bewapening en munitie,
 • Bedrijven die beschuldigd worden van corruptie, of die waarschijnlijk een negatief effect op het milieu hebben,
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij gokken of die zich bezighouden met pornografie en de seksindustrie,
 • Ondernemingen waarvan de activiteiten, producten of diensten op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een wereldwijd verdrag in het desbetreffende rechtsgebied illegaal worden geacht
 • Bedrijven die onteigening gebruiken voor hun activiteiten,
 • Entiteiten met 25% of meer, direct of indirect, in een bedrijf dat in een door de Europese Unie erkend belastingparadijs is gevestigd,
 • Bedrijven met verdenking van corruptie of mishandeling van (onafhankelijke) werknemers,
 • Bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid of dwangarbeid, of hun werknemers niet respecteren.

Sociaal & Menselijk

De door TheClubDeal beheerde fondsen zullen niet investeren in activiteiten die de integriteit van mensen schenden. Bijzondere aandacht gaat uit naar activiteiten in de sectoren Smartliving, Technologie en Life Science.

DeClubDeal bevordert investeringen in lokale bedrijven (België, Luxemburg en Hauts-de-France) en optimaliseert derhalve de lokale werkgelegenheid.

Voor elke investering dringt TheClubDeal aan op het opzetten van een aandelenplan voor werknemers of zelfs een winstdelingsovereenkomst, zodat alle werknemers zich kunnen richten op de prestaties van het bedrijf.   

TheClubDeal voert een verantwoord personeelsbeleid dat uit de volgende activiteiten bestaat: medewerkers krijgen regelmatig opleiding (op verzoek), jaarlijkse evaluatiegesprekken en delen in de winst van het bedrijf (via eindejaarspremies en carried interest).

TheClubDeal zal geen van haar werknemers discrimineren op grond van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd of nationaliteit, of op grond van zwangerschap of zwangerschapsverlof.

Goed bestuur

Vanwege de aard van haar activiteiten, het investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen, heeft TheClubDeal governance systemen ingevoerd om het succes en de duurzaamheid van haar investeringen te waarborgen. Deze zijn zoveel mogelijk geïnspireerd op de Code Buysse III en meer recente publicaties over het onderwerp Code Buysse - Code Buysse III.

Vóór elke investering wordt het bestuur van de doelonderneming geherstructureerd wanneer dat nodig is om een raad van bestuur of een toezichthoudend comité op te richten bestaande uit deskundigen, oprichters en investeerders. Hetzelfde geldt voor subcomités zoals remuneratie-, benoemings-, audit- en wetenschappelijke comités.

TheClubDeal zorgt ervoor dat zij voldoet aan de wetten, conventies en reglementen die van toepassing zijn op haar activiteiten en ziet erop toe dat de bedrijven die zij ondersteunt hieraan voldoen.

TheClubDeal ziet toe op de naleving van de regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld, corruptie en de financiering van terrorisme binnen de beheermaatschappij en in de vennootschappen die zij ondersteunt.

TheClubDeal voert verificaties, controles en procedures uit om ervoor te zorgen dat al haar leveranciers, onderaannemers en bedrijven die zij begeleidt:

 • ethische normen hebben die geen van bovenstaande in het gedrang brengen.
 • Hebben audits, controles en procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat hun leveranciers en onderaannemers geen van bovenstaande zaken in gevaar brengen.

Melding

De door TheClubDeal opgestelde en aan de beleggers meegedeelde verslagen zijn bedoeld om de transparantie te bevorderen, met name over de economische en sociale gevolgen van haar beleggingen binnen de door diezelfde beleggers toevertrouwde fondsen.

ESG-verklaringen

Bij TheClubDeal hechten wij groot belang aan de verantwoordelijkheden die wij hebben ten opzichte van de maatschappij, met name op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke kwesties ("ESG"). De overgang naar een koolstofarme, meer duurzame, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie zal alle actoren van de economie treffen, inclusief de portefeuille-entiteiten waarin wij beleggen. Enerzijds kunnen wij bijdragen tot de ontwikkeling van een milieuvriendelijker economie en samenleving door bij beleggingsbeslissingen rekening te houden met duurzaamheidsfactoren. Anderzijds zijn wij er ook van overtuigd dat deze duurzaamheidsfactoren niet over het hoofd mogen worden gezien om goede investeringen te doen.

Beleid inzake duurzaamheidsrisico's

Verantwoord beleggen en het vermijden van duurzaamheidsrisico's verhoogt de waarde van beleggingen. Bepaalde ESG-gerelateerde gebeurtenissen en situaties kunnen de waarde van een belegging (negatief) beïnvloeden.

Daarom integreren wij bij het overwegen van een investering een beoordeling van de duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces. Wij minimaliseren de duurzaamheidsrisico's door de potentiële portefeuillebedrijven en de sectoren waarin zij actief zijn zorgvuldig te selecteren. Bovendien kunnen wij, door de langetermijnpositie die ons fonds inneemt in zijn portefeuillebedrijven, invloed uitoefenen op hun activiteiten en beleid op het gebied van duurzaamheid, waardoor de duurzaamheidsrisico's van onze beleggingen tot op zekere hoogte worden beperkt.

Ook bij het overwegen van nieuwe potentiële investeringen in entiteiten in portefeuille wordt een zorgvuldige selectie gemaakt. Voordat wij een investering doen, voeren wij een grondig due diligence-onderzoek uit naar de doelentiteiten. Dat due diligence-onderzoek richt zich onder meer op de naleving door het doelwit van de toepasselijke wetgeving, waaronder ook ESG-gerelateerde wetgeving. De uitkomst van het due diligence-onderzoek en de beoordeling van de naleving van de (ESG-)wetgeving door het doelwit worden in aanmerking genomen wanneer wij een investeringsbeslissing nemen.

Als actieve belegger streven wij minimaal naar een waarnemerszetel in de bestuursorganen van onze portefeuillebedrijven. Hoewel wij niet streven naar meerderheidsbelangen, moedigen wij onze portefeuille-entiteiten aan om initiatieven te nemen die leiden tot vermindering van de koolstofuitstoot, die bijdragen tot een duurzamere, hulpbronnenefficiëntere en circulaire economie en die de diversiteit vergroten. Daarnaast blijven wij gedurende de gehele looptijd van onze beleggingen waakzaam ten aanzien van de naleving van (ESG-)regelgeving en mensenrechten door de portefeuille-entiteiten.

Geen aandacht voor nadelige gevolgen voor de duurzaamheid

Wij zijn ons ervan bewust dat onze beleggingsbeslissingen en de activiteiten van onze portefeuille-entiteiten van invloed kunnen zijn op duurzaamheidsfactoren. Wij streven ernaar eventuele negatieve duurzaamheidseffecten van onze beleggingen tot een minimum te beperken en bij te dragen tot een duurzamere economie door entiteiten in portefeuille zorgvuldig te selecteren voor belegging en ze gedurende de hele levensduur van onze belegging nauwlettend in het oog te houden met betrekking tot de hierboven beschreven ESG-aangelegenheden.

De principes die TheClubDeal sinds haar oprichting hebben geleid, komen overeen met ons ESG-beleid. Om bij te dragen aan de duurzame waardecreatie binnen de entiteiten in onze portefeuille, willen wij opereren als een verantwoordelijke organisatie die ook functioneert als een verantwoordelijke belegger. Als belegger werken wij nauw samen met de deelnemingen om een strategische meerwaarde te ontwikkelen die verder gaat dan het strikt financiële en bijdraagt aan het oplossen van grotere sociaal-economische en maatschappelijke vraagstukken.

Voor de toepassing van artikel 4 van de Verordening (EU) nr. 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector ("SFDR"), houdt TheClubDeal echter geen rekening met de negatieve effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Omdat TheClubDeal een kleine organisatie is met beperkte middelen en werknemers, is zij niet volledig uitgerust om precies te bepalen wat de negatieve gevolgen van haar investeringsbeslissingen zouden zijn, op basis van de verschillende criteria die in de FRR en de wetgeving tot uitvoering van de FRR zijn vastgesteld. Bijgevolg wordt met die negatieve gevolgen geen rekening gehouden. Bovendien doen wij investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen die door hun omvang en beperkte middelen niet de nodige gegevens kunnen verstrekken om de negatieve effecten van onze investeringsbeslissingen nauwkeurig te beoordelen in overeenstemming met de FRR en de wetgeving tot uitvoering van de FRR.

Bijgevolg kan TheClubDeal, overeenkomstig artikel 4 van de KRW, in de toekomst geen rekening houden met negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsoverwegingen.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wij streven ernaar de inhoud aan te passen aan de segmenten die wij bedienen.

Dit zijn zowel fondsinvesteerders als de ondernemers met wie wij allianties hebben gesloten.

We houden graag contact.

TCD Formulier Sjabloon Stijl